School

Algemeen

Schoolteam

Groepen

Leerlingenzorg

IMC-Basis

Partners

Brede School

Bestuur

Vacatures

ALGEMEEN

Bismillahi-Rahmani-Rahim

Aboe el-Chayr is een basisschool met een Islamitische identiteit.
Onder identiteit verstaan wij een samenhangend geheel van kenmerken gebaseerd op en voortvloeiend uit de islam waardoor onze school zich onderscheidt van niet-islamitische scholen en herkenbaar is als islamitische school omdat ze gebaseerd zijn op de Qor’aan en de Soennah.
De islam draait om het principe van Tawheed, het zuiver monotheïsme, dus het enkel en alleen aanbidden van Allah.
Allah heeft de mens met een vrije wil geschapen, dit in tegenstelling tot al het andere geschapene dat altijd Allah dient.
De profeet zei: “Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en de man is een hoeder voor degenen in zijn huis. En de vrouw is een hoedster in het huis van haar man en voor zijn kinderen. En iedereen is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” (Moslim)
(uit: Identiteitsbeleidsplan Sipo, Breda)

Door uw keuze voor onze school maakt u kenbaar, dat u erop vertrouwt dat de medewerkers van Aboe el-Chayr inhoud geven aan de Islamitische identiteit én aan de kwaliteitseisen van de overheid.
Tevens geeft u daarmee aan, dat u de schoolregels onderschrijft,
leraren steunt en met hen samenwerkt.

Wij danken u als ouders voor uw vertrouwen en werken graag met u samen om uw vertrouwen waar te maken.

SCHOOLTEAM


Schoolteam 2019-2020:
Meneer Abdelmajid (conciërge)
Juffrouw Ahsennur (lerares groep 4a)
Juffrouw Angela (Brede School: mediawijsheid en ICT)
Juffrouw Baukje (Interne begeleiding)
Juffrouw Charity (lerares groep 3b)
Meneer Erik (leraar groep 8)
Juffrouw Esra (lerares groep 1-2d)
Juffrouw Fatima (onderwijsassistent groep 1-2abcd)
Meneer Gerard (directie)
Juffrouw Idesta (leerkrachtassistent groep 1-2)
Juffrouw Khadija (onderwijsassistent groep 6,7,8)
Juffrouw Latifa (lerares groep 6a)
Juffrouw Lisette (lerares groep 4b)
Juffrouw Maartje (lerares IMC-basis groep 7-8)
Juffrouw Mala (lerares groep 1-2a)
Juffrouw Manon (lerares groep 5b)
Juffrouw Margaret (lerares groep 3a)
Juffrouw Mariam (lerares groep 6b)
Juffrouw Marleen (onderwijsassistent groep 3,4,5)
Juffrouw Micheline (lerares groep 1-2b)
Juffrouw Myriam (lerares groep 7)
Juffrouw Naima (vakleerkracht godsdienst)
Juffrouw Nicole (Sportbedrijf: bewegingsonderwijs/gym)
Meneer Ömer (Vakleerkracht godsdienst)
Juffrouw Petra (peuterwerk)
Juffrouw Rajshri (lerares groep 1-2c)
Juffrouw Ryanne (interne begeleiding)
Juffrouw Sengül (klassenassistent groep 1-2)
Juffrouw Souad (schooladministratie)
Juffrouw Wendy (onderwijsconsulent Plein013)
Juffrouw Yasmin (onderwijsassistent groep 3,4,5)
Juffrouw Zeynep (lerares groep 5a)

GROEPEN


Groepsbezetting 2018-2019:
Groep 1-2A Juffrouw Mala
Groep 1-2B Juffrouw Micheline
Groep 1-2C Juffrouw Rajshri
Groep 1-2D Juffrouw Esra
Groep 3A Juffrouw Margaret
Groep 3B Juffrouw Charity
Groep 4A Juffrouw Ahsennur
Groep 4B Juffrouw Lisanne
Groep 5A Juffrouw Zeynep
Groep 5B Juffrouw Manon
Groep 6A Juffrouw Latifa
Groep 6B Juffrouw Mariam
Groep 7 Juffrouw Myriam
Groep 8 Meneer Erik

Godsdienst: Vakleerkracht: Juffrouw Naima, meneer Ömer
Gymnastiek: Vakleerkracht juffrouw Nicole
IMC-Basis: Vakleerkracht Juffrouw Maartje
Mediawijsheid: Vakleerkracht juffrouw Angela

Ondersteuning:
Juffrouw Idesta: groep 1-2abcd (ma, wo en do)
Juffrouw Fatima: groep 1-2abcd (ma t/m vr)
Juffrouw Sengül: groep 1-2abcd (ma t/m do)
Juffrouw Marleen: groep 3-4-5
Juffrouw Yasmin: groep 3-4-5
Juffrouw Khadija: groep 6ab, 7-8
Juffrouw Baukje: Interne Begeleiding (ma+di+do)
Juffrouw Ryanne: Interne begeleiding (di+wo+do+vr)
Juffrouw Wendy: Onderwijsconsulent Plein013
Meneer Abdelmajid: conciërge
Juffrouw Souad: administratie
Meneer Gerard: directie

LEERLINGENZORG

Coördinatie leerlingenzorg:
Binnen onze school zijn twee leerkrachten aangesteld als internbegeleider. Baukje Witlox en Ryanne Geboers.

Tot de belangrijkste taken van de IB-er behoren:
– zaken rondom de leerlingzorg, zoals het bewaken van leerlingdossiers, houden van leerling- en groepsbesprekingen, informatieverstrekking rondom aanname en uitstroom van leerlingen, monitoren van groepsplannen.
– interpreteren van (Cito) toetsuitslagen, bewaken van procedures rond groepsplannen, afnemen van speciale diagnosticerende toetsen.
– onderhouden van contacten met externe instanties, deelnemen aan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Zorg in de groep:
Op veel scholen in Tilburg wordt gewerkt met de 1-zorgroute, ook wel handelingsgericht werken genoemd.
We leggen daarbij de nadruk op de onderwijsbehoeften van de leerlingen: Wat heeft deze leerling nodig om het volgende ontwikkelingsdoel te bereiken?
In de praktijk betekent dit dat de leerkracht twee keer per jaar in een groepsplan formuleert hoe hij/ zij de komende periode tegemoet wil komen aan de onderwijs-behoeften van de verschillende leerlingen. Het opgestelde groepsplan wordt steeds besproken met de interne leerlingbegeleider. In het groepsplan maakt de leerkracht per vakgebied onderscheid tussen de A-, B- en C-groep. De B-groep bestaat over het algemeen uit kinderen die het gewone onderwijsprogramma volgen. Voor de kinderen in de C-groep wordt het reguliere aanbod aangepast op basis van de onderwijsbehoeften. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die extra hulp krijgen binnen de groep en in extreme gevallen buiten de groep. Ook voor de A-leerlingen worden specifieke aanpassingen gedaan. Sommige kinderen uit de A-groep mogen bijvoorbeeld minder van de gewone stof maken (die zij vaak toch al beheersen), zodat ze meer tijd over houden voor uitdagende lesstof. Naast de drie niveaugroepen is het incidenteel mogelijk dat een kind op een eigen leerlijn werkt. Dit betekent dat meerdere vakgebieden voor deze leerling worden aangepast aan zijn of haar individuele niveau. Ook hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Door de 1-zorgroute wordt er dus meer aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen. Kenmerkend hierbij is het proactieve karakter. Er wordt vooruit gekeken: wat zal deze leerling nodig hebben om het komende doel te bereiken? Voor u als ouder is het wellicht goed om te weten dat ouders als een belangrijke partner gezien worden bij de 1-zorgroute. Ouders zullen, waar nodig, betrokken worden in het meedenken over de onderwijsbehoeften van hun kind. Doordat alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken met de 1 zorgroute is het gemakkelijker om tot uitwisseling en samenwerking te komen. Alle scholen spreken immers dezelfde ‘taal’. Ook de samenwerking met bovenschoolse partners zoals het ondersteuningsteam zal hierdoor beter verlopen. Het ondersteuningsteam is een overlegvorm waarin verschillende professionals (zorgcoördinator, leerkracht, schoolarts, en een schoolmaatschappelijk werkster) vragen beantwoorden van leerkrachten en/ of ouders, over de zorg aan kinderen. De taak van het ondersteuningsteam is om hen te adviseren over hulp. Wilt u meer lezen over de 1- zorgroute? Meer informatie vindt u op de website www.1zorgroute.nl.

Begaafden:
Naast de zorg voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, hebben we ook aandacht voor extra slimme leerlingen. Voor hen is extra uitdagend materiaal aangeschaft en we ontwikkelen beleid om hen te kunnen bieden wat zij nodig hebben.
Juf Baukje Witlox coördineert het begaafdenbeleid.

IMC-Basis

Missie
IMC Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de leerlingen, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de leerlingen voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken.
Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:
Toekomstperspectieven – De leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan ze goed geïnformeerd en met een open blik in het leven.
Zelfvertrouwen – De leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.
Verbondenheid – De leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Visie
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle leerlingen, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze hun maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt hierbij motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.
IMC Basis in de praktijk
Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.
Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.
Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); waar ligt je talent en wat past bij jou?

Samenwerking tussen IMC Basis en de basisschool
Aan elke basisschool wordt een coördinator gekoppeld. Deze IMC Basis coördinator zet het netwerk van gastdocenten op en bereidt met hen de lessen voor. De uitvoering van het onderwijs gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming tussen de docenten en directie van de basisschool en de IMC Basis coördinator. Tijdens de lessen en gedurende de rest van de week wordt verbinding gelegd tussen IMC Basis, de zaakvakken, taal & rekenen, de kerndoelen en thema’s zoals burgerschap en 21eeeuwse vaardigheden.
IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken worden bij het onderwijs.
Effect onderzoek
Om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere onderwijs is onderzoek van grote waarde.
Consultancybureau Strategy& (onderdeel van PWC), Sinzer (adviesbureau gespecialiseerd in impact meting), de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink) hebben zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar IMC Basis.
Uit de eerste metingen blijkt dat IMC Basis grote positieve effecten heeft op de leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende scholen, als ook op ouders, leerlingen, gastdocenten en omgeving. Tussen 2018 en 2022 vindt er door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam een groot effectonderzoek plaats, dat wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda.
Wilt u meer weten over IMC Basis, of heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan het programma als sponsor, begeleider, gastdocent of vrijwilliger?
Kijk dan op www.imcbasis.nl

PARTNERS


CONTACTPERSONEN WERKGROEP NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Basisschool Aboe el-Chayr
N.n.b.
Dirigentenlaan 27
5049 EA, Tilburg ( 013-4562267)

Basisschool De Regenboog
Irene Schmeltz
Dirigentenlaan 17
5049 EA, Tilburg (013-5470285)

Basisschool de Lochtenbergh
Mariëlle van de Plas en Barbara Zuiderwijk
Perosistraat 150
5049 LP Tilburg (013– 5470160)

Sportzaal De Dirigent
Gloria Maandag en Nicole de Cort
Dirigentenlaan 25
5049 EA Tilburg (06-15479437)

Mieke van der Loop
Coördinator Brede School Stokhasselt
Dirigentenlaan 21
5049 EA Tilburg (013-4558231)

BREDE SCHOOL

De Brede School Stokhasselt is geen echte school en heeft geen eigen gebouw, maar is de naam voor de samenwerking van organisaties uit Tilburg Noord met de scholen en kinderopvang in Stokhasselt. Binnen de Brede School Stokhasselt werken de basisscholen De Regenboog, Aboe el-Chayr en de Lochtenbergh
samen met peuterspeelzaal De Dirigent, kinderopvang Tjil, het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek, Factorium, ContourdeTwern, het Sportbedrijf en de gemeente Tilburg.

BESTUUR

Onze school werkt samen met Ibs Okba Ibnoe Nafi (Breda), Ibs El Feth (Bergen op Zoom) en Ibs Aisha (Roosendaal). Deze scholen vallen sinds 01-01-2009 samen met Ibs Aboe el-Chayr onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO). Sinds maart 2012 werkt SIPO volgens het raad van toezicht model en heeft een directeur-bestuurder aangesteld: dhr. M. Talbi.

U kunt contact opnemen met de directeur-bestuurder als u dat wenst.
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs,
Cosunpark 20-24
4814 ND Breda,
Tel: 076 5228019

VACATURES


Voor schooljaar 2019-2020 zijn we op zoek naar een volledig bevoegde leerkracht.

Vacature:

Groepsleerkracht wtf 1.0000, per 1-8-2020

Schoolgids:

Elk gezin ontvangt aan het begin van het schooljaar. Andere geïnteresseerden kunnen bij de administratie op school een schoolgids ophalen. Wilt u hem downloaden, dan kan dat HIER

Ouders ontvangen ook de kleurrijke Schoolkalender met overzicht van vrije dagen en evenementen. Desgewenst downloadt u die HIER