Algemeen

Aboe el-Chayr is een basisschool met een Islamitische identiteit. Onder identiteit verstaan wij een samenhangend geheel van kenmerken gebaseerd op en voortvloeiend uit de islam waardoor onze school zich onderscheidt van niet-islamitische scholen en herkenbaar is als islamitische school omdat ze gebaseerd zijn op de Qor’aan en de Soennah.

Allah is een van de eigennamen van God. Het is dus geen vertaling van het woord god wat in het Arabisch ilah is. Allah is een naam die niet mannelijk en niet vrouwelijk is en geen meervoudsvorm kent in tegenstelling tot het woord ilah.
Allah, SWT, bezit nog veel andere namen waaronder ar-Rahman (de Erbarmer), al-Alim (de Onderwijzende), al-Hakim (de Wijze), al-Moeghnie (de Verrijker), al-Wadjied (de Waarnemer).

De islam draait om het principe van Tawheed, het zuiver monotheïsme, dus het enkel en alleen aanbidden van Allah. Dit wordt al erkend in het eerste deel van de Sjahada, de geloofsbelijdenis waarmee iemand de islam aanneemt als religie en de zinnen die elke moslim meerdere keren per dag tijdens zijn gebed zegt: Asjhadoean la ilahailallah wa asjhadoe anna mohammeden rasoeloelaah, (Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is).
In de Qor’aan staat: ‘Zeg: Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet een is aan Hem gelijkwaardig.’ Soera 112:1-4

Dit betekent dat Allah niet God de Vader is. Het betekent ook dat wij, als nederige schepselen, van Hem afhankelijk zijn en Hem nodig hebben. Hij heeft ons niet nodig om te bestaan. Wij zijn Zijn dienaren, iets wat al tot uitdrukking komt in veel mannennamen zoals AbdAllah (dienaar van Allah), AbderRahman (dienaar van de Erbarmer) enz. Het beeld van God is er een van onze afhankelijkheid van Hem. De vraag is steeds: ‘Wat kan ik doen voor mijn Schepper?’ en niet: ‘Wat kan mijn Schepper doen voor mij?’ Het leven van een moslim draait om de aanbidding van Allah.

Het woord islam betekent: ‘vredevolle overgave’ wat inhoudt dat een moslim zijn best doet om alles wat Allah van hem vraagt, gestoeld op duidelijke bewijzen vanuit de authentieke bronnen (de Qor’aan en de Soenna) in praktijk te brengen, zelfs al zou hij niet helemaal begrijpen waarom Allah dat van hem vraagt en zelfs als hij hier moeite mee heeft. De mens strijdt daarom dagelijks met zijn Nafs, zijn eigen ik.
Allah heeft de mens met een vrije wil geschapen, dit in tegenstelling tot al het andere geschapene dat altijd Allah dient. De dieren door volgens hun ‘instinct’ te leven, de planten door te groeien, de wind die waait en de zon die schijnt. De mens heeft de wil te kiezen tussen het goede en het slechte. Maar Allah laat ons niet zomaar keuzes maken zonder te wijzen op wat Hij goed en kwaad acht. De Qor’aan en de Soenna, het voorbeeld van de profeet, zijn voor de moslim en voor een ieder die het geloven wil dan ook de beste leidraad.

De mens heeft een natuurlijke aanleg om God te aanbidden en te zoeken, de Fitrah. “…Volg de natuurlijke aanleg die Allah in de mensen geschapen heeft.” (Ar-Roem 30:30). Maar vanwege de zwakke natuur van de mens en zijn ego, zijn nafs, heeft het daarom houvast aan de regels die Allah aan ons stelt. “Allah wil (jullie lasten) verlichten. En de mens was zwak geschapen.” (al-Nisa 4:28). Gelukkig is Allah ook De Meest Vergevingsgezinde en staan de deuren naar vergeving altijd open mits er oprecht berouw getoond wordt.

Het doel van de schepping van de mens is het aanbidden van Allah. “En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” (al-Dzarijat 51:56) Daarnaast zegt Allah tegen de engelen wanneer hij de mens Adam wil scheppen: “En toen jouw Heer tot de engelen zei: ‘Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde (khaliefa) aanstellen’….” (al-Baqarah 2:30) De mens is dus de ‘Khaliefa’ van Allah op aarde. Dat betekent dat hij een verantwoordelijkheid heeft en altijd het juiste voorbeeld moet geven en dat hij dient uit te nodigen tot het aanbidden van de Ene God. Dit kan door middel van daadwerkelijk mensen uitnodigen, bijvoorbeeld door middel van lezingen en gesprekken, maar voor anderen zal dit zich beperken tot de net zo belangrijke taak van het geven van het goede voorbeeld in woord en daad. Soms kan een simpele glimlach al voldoende zijn om een positief aandeel te hebben in de beeldvorming rondom de islam en moslims. De profeet zei: “Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en de man is een hoeder voor degenen in zijn huis. En de vrouw is een hoedster in het huis van haar man en voor zijn kinderen. En iedereen is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” (Moslim). Door uw keuze op onze school te laten vallen maakt u kenbaar, dat u erop vertrouwt dat de medewerkers van Aboe el-Chayr inhoud geven aan de Islamitische identiteit én aan de kwaliteitseisen van de overheid. Wij doen ons best om samen met u, dit vertrouwen waar te maken. (uit: Identiteitsbeleidsplan SIPO, Breda)