Leerlingenzorg

Coördinatie leerlingenzorg:
Binnen onze school zijn twee leerkrachten aangesteld als internbegeleider. Baukje Witlox en Ryanne Geboers.

Tot de belangrijkste taken van de IB-er behoren:
– zaken rondom de leerlingzorg, zoals het bewaken van leerlingdossiers, houden van leerling- en groepsbesprekingen, informatieverstrekking rondom aanname en uitstroom van leerlingen, monitoren van groepsplannen.
– interpreteren van (Cito) toetsuitslagen, bewaken van procedures rond groepsplannen, afnemen van speciale diagnosticerende toetsen.
– onderhouden van contacten met externe instanties, deelnemen aan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Zorg in de groep:
Op veel scholen in Tilburg wordt gewerkt met de 1-zorgroute, ook wel handelingsgericht werken genoemd.
We leggen daarbij de nadruk op de onderwijsbehoeften van de leerlingen: Wat heeft deze leerling nodig om het volgende ontwikkelingsdoel te bereiken?
In de praktijk betekent dit dat de leerkracht twee keer per jaar in een groepsplan formuleert hoe hij/ zij de komende periode tegemoet wil komen aan de onderwijs-behoeften van de verschillende leerlingen. Het opgestelde groepsplan wordt steeds besproken met de interne leerlingbegeleider. In het groepsplan maakt de leerkracht per vakgebied onderscheid tussen de A-, B- en C-groep. De B-groep bestaat over het algemeen uit kinderen die het gewone onderwijsprogramma volgen. Voor de kinderen in de C-groep wordt het reguliere aanbod aangepast op basis van de onderwijsbehoeften. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die extra hulp krijgen binnen de groep en in extreme gevallen buiten de groep. Ook voor de A-leerlingen worden specifieke aanpassingen gedaan. Sommige kinderen uit de A-groep mogen bijvoorbeeld minder van de gewone stof maken (die zij vaak toch al beheersen), zodat ze meer tijd over houden voor uitdagende lesstof. Naast de drie niveaugroepen is het incidenteel mogelijk dat een kind op een eigen leerlijn werkt. Dit betekent dat meerdere vakgebieden voor deze leerling worden aangepast aan zijn of haar individuele niveau. Ook hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Door de 1-zorgroute wordt er dus meer aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen. Kenmerkend hierbij is het proactieve karakter. Er wordt vooruit gekeken: wat zal deze leerling nodig hebben om het komende doel te bereiken? Voor u als ouder is het wellicht goed om te weten dat ouders als een belangrijke partner gezien worden bij de 1-zorgroute. Ouders zullen, waar nodig, betrokken worden in het meedenken over de onderwijsbehoeften van hun kind. Doordat alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken met de 1 zorgroute is het gemakkelijker om tot uitwisseling en samenwerking te komen. Alle scholen spreken immers dezelfde ‘taal’. Ook de samenwerking met bovenschoolse partners zoals het ondersteuningsteam zal hierdoor beter verlopen. Het ondersteuningsteam is een overlegvorm waarin verschillende professionals (zorgcoördinator, leerkracht, schoolarts, en een schoolmaatschappelijk werkster) vragen beantwoorden van leerkrachten en/ of ouders, over de zorg aan kinderen. De taak van het ondersteuningsteam is om hen te adviseren over hulp. Wilt u meer lezen over de 1- zorgroute? Meer informatie vindt u op de website www.1zorgroute.nl.

Begaafden:
Naast de zorg voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, hebben we ook aandacht voor extra slimme leerlingen. Voor hen is extra uitdagend materiaal aangeschaft en we ontwikkelen beleid om hen te kunnen bieden wat zij nodig hebben.

Juf Baukje Witlox coördineert het begaafdenbeleid.