Ouders en School

1. Ouder als verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
Sommige kinderen worden in de thuissituatie niet verzorgd door de biologische vader en/of moeder. Mogelijk wordt die rol vervuld door een voogd, pleegouder, stiefouder, vriend of vriendin van de persoon die volgens de wet de zaken van onze leerling behartigt. Bij officiële gelegenheden, zoals aanmelding, rapportage en beslissingen over begeleiding kan alleen een persoon die daartoe gerechtigd is, optreden namens de leerling. In deze schoolgids wordt daar niet steeds expliciet melding van gemaakt, maar gebruiken we de algemene aanduiding “ouder”. We bedoelen dan de persoon die in de dagelijkse omgang de leerling verzorgt.

2. Bestuursfuncties
Voor ouders zijn de volgende “bestuursfuncties” beschikbaar
• Lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• Lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
• Lid van de raad van toezicht op het schoolbestuur

3. Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit twee of drie ouders en evenveel leerkrachten, vergadert zes keer per jaar. De raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht op zaken die met de school te maken hebben. Dit staat beschreven in de wet op de medezeggenschap. (http://www.infowms.nl/wettekst-wms/)

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben. In een aantal gevallen behoeft het schoolbestuur de instemming van de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het personeel. De zittingsduur is 3 jaar.
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden bovenschoolse zaken aan de orde gesteld, zaken die gelden voor alle scholen onder het bestuur. In de GMR is onze school vertegenwoordigd door één afgevaardigde namens de ouders en één namens het personeel.

4. Klassenouder
Deze fungeert als aanspreekpunt voor de groepsleerkracht om bepaalde zaken (mede) te organiseren of te regelen.
De namen worden z.s.m. na de start van het nieuwe schooljaar gepubliceerd, of staan opgenomen in de bijlagen bij de schoolgids.

5. Ouderhulp
Ook bij het onderwijs zelf betrekken we soms ouders. Wij huldigen het standpunt dat het inschakelen van ouders moet leiden tot kwaliteitsverbetering, zoals bij:
– spelletjesmiddagen van groep 1 en 2;
– eventueel bij het werken met ”Schoolbits” in de groepen 5-6;
Ouderhulp wordt o.a. gevraagd bij:
– de offerfeestviering; Iftar en Suikerfeest
– het begeleiden van groepjes tijdens de zomeractiviteit, tentoonstellingen of voorstellingen;
– de sportdag;
– luizenscreening;

6. De Ouderkamer
Er is een ouderkamer ingericht en een coördinatrice benoemd die leiding geeft aan activiteiten ten behoeve van onze ouders. De activiteiten zijn veelal op het gebied van taal en onderwijs. Verder worden er ook veel activiteiten voor en door ouders georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met basisschool De Regenboog en de partners voor peuteropvang. Mevrouw Annie Meens is de coördinator van de ouderkamer.