Zorg

Zorg

Aboe el-Chayr wil uit ieder kind optimale rendementen halen wat onderwijs en ontwikkeling betreft. Een goed pedagogisch klimaat en een hoogwaardige onderwijskwaliteit vormen  hier de basisvoorwaarde. Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen nauwkeurig en wij bieden ze waar nodig zorg en begeleiding. Ons hoger doel is onze kinderen laten opgroeien tot volwaardige burgers die aan deze maatschappij positief kunnen bijdragen.

 Aboe el-Chayr streeft passend onderwijs na. Dit betekent concreet dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij ze past. De leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen daarom ondersteuning in de klas of buiten de klas. Mocht het onderwijs op onze school niet passend zijn voor uw kind, dan zal de school u helpen om op zoek te gaan naar een school die in staat is om beter passend onderwijs te bieden. De invulling van passend onderwijs op onze is in onderstaand model verbeeld.

De intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zo kan u als ouder of de leerkracht bij de IB’er terecht met een hulpvraag om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van uw kind. Een intern begeleider kan daarbij zelf op onderzoek uitgaan of kan externe partijen inschakelen. Daarnaast analyseert de intern begeleider de opbrengsten van het onderwijs en zet acties uit om deze te verbeteren. Op deze wijze draagt de intern begeleider bij aan de kwaliteitszorg binnen de school.

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Wanneer de school onvoldoende interne ondersteuningsmogelijkheden heeft om tegemoet te komen aan de behoeften van uw kind, dan kan de school samen met u een aanvraag doen voor een arrangement op locatie. In een enkel geval kan het voorkomen dat onze school onvoldoende tegemoet kan komen aan de behoeften van uw kind. De school is dan handelingsverlegen: zowel met interne ondersteuning als externe ondersteuning op school is het niet mogelijk om voor uw kind passend onderwijs te bieden. De school gaat dan samen met u op zoek naar een school die, afhankelijk van de onderwijs- en zorgbehoeften van uw kind, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs in de regio biedt.

Meer informatie over de vijf zorgniveaus leest u in de Schoolgids.