Ouders

Ouders en school

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderkamer

Overblijven

Ouderbetrokkenheid

Formulieren

Regelingen en protocllen

Klachtenregeling

Ouders en school


1. Ouder als verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
Sommige kinderen worden in de thuissituatie niet verzorgd door de biologische vader en/of moeder. Mogelijk wordt die rol vervuld door een voogd, pleegouder, stiefouder, vriend of vriendin van de persoon die volgens de wet de zaken van onze leerling behartigt. Bij officiële gelegenheden, zoals aanmelding, rapportage en beslissingen over begeleiding kan alleen een persoon die daartoe gerechtigd is, optreden namens de leerling. In deze schoolgids wordt daar niet steeds expliciet melding van gemaakt, maar gebruiken we de algemene aanduiding “ouder”. We bedoelen dan de persoon die in de dagelijkse omgang de leerling verzorgt.

2. Bestuursfuncties
Voor ouders zijn de volgende “bestuursfuncties” beschikbaar
• Lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• Lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
• Lid van de raad van toezicht op het schoolbestuur

3. Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit twee of drie ouders en evenveel leerkrachten, vergadert zes keer per jaar. De raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht op zaken die met de school te maken hebben. Dit staat beschreven in de wet op de medezeggenschap. (http://www.infowms.nl/wettekst-wms/)

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben. In een aantal gevallen behoeft het schoolbestuur de instemming van de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het personeel. De zittingsduur is 3 jaar.
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden bovenschoolse zaken aan de orde gesteld, zaken die gelden voor alle scholen onder het bestuur. In de GMR is onze school vertegenwoordigd door één afgevaardigde namens de ouders en één namens het personeel.

4. Klassenouder
Deze fungeert als aanspreekpunt voor de groepsleerkracht om bepaalde zaken (mede) te organiseren of te regelen.
De namen worden z.s.m. na de start van het nieuwe schooljaar gepubliceerd, of staan opgenomen in de bijlagen bij de schoolgids.

5. Ouderhulp
Ook bij het onderwijs zelf betrekken we soms ouders. Wij huldigen het standpunt dat het inschakelen van ouders moet leiden tot kwaliteitsverbetering, zoals bij:
– spelletjesmiddagen van groep 1 en 2;
– eventueel bij het werken met ”Schoolbits” in de groepen 5-6;
Ouderhulp wordt o.a. gevraagd bij:
– de offerfeestviering; Iftar en Suikerfeest
– het begeleiden van groepjes tijdens de zomeractiviteit, tentoonstellingen of voorstellingen;
– de sportdag;
– luizenscreening;

6. De Ouderkamer
Er is een ouderkamer ingericht en een coördinatrice benoemd die leiding geeft aan activiteiten ten behoeve van onze ouders. De activiteiten zijn veelal op het gebied van taal en onderwijs. Verder worden er ook veel activiteiten voor en door ouders georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met basisschool De Regenboog en de partners voor peuteropvang. Mevrouw Annie Meens is de coördinator van de ouderkamer.

Medezeggenschapsraad (MR)


Vergaderdata zijn op te vragen bij de MR
De vergadertijd is van 17.00u-19.00u in de teamkamer van onze school.

Contactpersoon voor de ouders: mevr Coser en mevr Iskis
Overige MR leden: juf Mariam el Kanfoudi en juf Micheline Janssen
De MR is te bereiken via: mr@bsaboe.nl (voor alle communicatie)
Enkele gespreksthema’s van de MR dit jaar zijn:
• Jaarplan
• Lestijden
• Begroting
• Schoolgids
• Vakantie en vrijedagenplanning
• Formatie
• ARBO
• Communicatie met de ouders
Via de nieuwsbrief laten we voorafgaand aan een vergadering onze agendapunten weten.
Na de vergadering van de MR volgt er via de nieuwsbrief ook een kort verslagje.

OUDERKAMER


Veel ouders bezoeken regelmatig de ouderkamer op de eerste verdieping van het schoolgebouw “De Dirigent”
De ouderkamer heeft dan ook een interessant programma. Coördinator mevrouw Annie Meens kan er enthousiast over vertellen.
http://www.stokhasselt.nl/algemeen/artikel/programma-van-de-ouderkamer-de-dirigent

OVERBLIJVEN


Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven op school. Het is beter om dat niet te doen: laat uw kind gewoon thuis eten, eventjes weg van school om ontspannen en uitgerust aan het middagprogramma te beginnen. Als u toch kiest om uw kind op school te laten eten, dan betekent dit dat u overblijfgeld moet betalen. Voor het schooljaar 2017-2018 heeft de MR het overblijfgeld vastgesteld. Het overblijven kost € 70,00 per kind. Incidenteel overblijven kost € 1,50. Het overblijfgeld wordt besteed aan een vergoeding voor de overblijfmoeders en spelmateriaal. Als uw kind tussen de middag op school moet overblijven, dan zorgt u zelf voor het eten. Na het eten gaat uw kind bij droog weer onder toezicht buiten spelen. Voor het overblijven van uw kind zorgt u ervoor dat: *uw kind drinkt bij voorkeur water *uw kind genoeg eten bij zich heeft. Ook niet teveel eten! *uw kind geen snoep en geen limonade bij zich heeft!
Het overblijven is mogelijk door de inzet van overblijfmoeders. Deze zijn geschoold om hun werk goed te kunnen doen.

OUDERBETROKKENHEID

FORMULIEREN


VERLOF:
Het verlofformulier kunt u ophalen bij de administratie, of onderaan deze pagina downloaden.

REGELINGEN EN PROTOCOLLEN


STICHTING LEERGELD:
Als de kosten voor bijvoorbeeld de Ouderbijdrage u te hoog zijn, kan Stichting Leergeld bijdragen. Onze administratie kan u helpen met invullen van het aanvraagformulier op de website: https://www.leergeld.nl/tilburg/

KLACHTENREGELING


We maken verschil tussen twee soorten klachten:
– klachten over het onderwijs, de schoolorganisatie
– klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie
Klachten over het onderwijs en de schoolorganisatie U hebt een klacht die te maken heeft met het onderwijs dat uw kind krijgt of iets dat met de organisatie van de school heeft te maken. In dat geval gaat u als volgt te werk:
– u vraagt een gesprek aan met de groepsleerkracht en u probeert met hem / haar een afspraak te maken waardoor uw klacht wordt opgelost;
– het kan echter zijn, dat u er met de groepsleerkracht niet of onvoldoende uitkomt. Als dat het geval is dan kunt u contact opnemen met de directeur;
– Als ook het gesprek met de directeur voor u geen resultaat heeft opgeleverd, kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), de heer M. Talbi. Dat kan telefonisch op 076-5228019 of via e-mail naar directie@sipobreda.nl.
Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie Voor dit soort klachten is er op onze school een contactpersoon. Dit is juffrouw Lana Kleijn: l.kleijn@bsaboe.nl. Zij kan u helpen in moeilijke situaties. Zo kan zij u bijvoorbeeld verwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon verbonden aan: GGD West Brabant (Afdeling Jeugdgezondheidszorg) Postbus 3369, 4800 DJ Breda Tel: 076- 5282241 of of naar de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs gehuisvest bij de Commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht. Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
De vertrouwenscontactpersoon zal met u de klacht bespreken en u zo nodig begeleiden richting de klachtencommissie of de externe vertrouwenscontactpersoon. De uitgebreide klachtenregeling vindt u op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs

Verlofformulier