Islam en burgerschap

1. Intercultureel onderwijs
De schoolpopulatie is een afspiegeling van de inwoners van de wijk Stokhasselt in Tilburg. Leerlingen van onze school hebben hetzelfde geloof, maar zijn van diverse culturele afkomst. Zij komen met andere culturen in aanraking via de methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde en Engels die we gebruiken en door wat ze van elkaar horen en zien.
De culturele activiteiten die voor onze leerlingen worden georganiseerd brengen hen in contact met diverse culturele en kunstzinnige uitingen. Geput wordt o.a. uit het aanbod van “Kist”. In het kader van “vieren” organiseren we door het schooljaar diverse vieringen. Deze vieringen hebben vaak een verbinding Islam (Offerfeest, Iftar en Suikerfeest), we vieren ook koningsdag, organiseren een sportdag en gaan op schoolreis.
In groep 6 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van “Samsam”, een tijdschrift voor de jeugd, m.b.t. ontwikkelingssamenwerking.

2. Actief burgerschap en sociale integratie
Als school willen we bevorderen dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor een prettige (school)omgeving en samenleving. Dit vereist kennis van regels en gebruiken in de samenleving en het toepassen daarvan. De school is daarvoor een proeftuin voor hen.
Enerzijds bevorderen we dit door het gebruik van methodes voor sociaal emotionele vorming (Rots en Water), PBS, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, seksuele diversiteit, het tijdschrift “Samsam” en school-tv en anderzijds stimuleren we dat ouders, leraren en andere leerlingen voorleven wat we belangrijk vinden; een goed voorbeeld zijn en inleven in elkaar.
Wij vinden het hanteren van goede omgangsvormen van belang. Leerlingen spreken leerkrachten aan met juffrouw of meneer en ook elkaar met de juiste voornaam en niet met bijvoorbeeld een bijnaam. Het gebruik van schuttingtaal kunnen we beslist niet toestaan.
Op onze school is geen plaats voor onverdraagzaamheid en discriminatie.
Bij alle activiteiten hebben we oog voor de sociale vorming.
Samen een spelletje doen, samen een opdracht voorbereiden of uitvoeren, geduld hebben bij een wat langzame lezer, een ander iets uitleggen enz., dat alles draagt bij tot de belangrijke sociale vorming. We stimuleren samenwerking.

3. Seksuele diversiteit
Op onze school wordt in groep 7 en 8 seksuele voorlichting verzorgd m.b.v. een goedgekeurde methode. De lessen worden voor meisjes verzorgd door de vrouwelijke vakleerkracht godsdienst en voor de jongens door een mannelijke godsdienstleraar. Ook seksuele diversiteit komt dan aan bod.