IMC Basis

Missie
IMC Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de leerlingen, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de leerlingen voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:
Toekomstperspectieven – De leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan ze goed geïnformeerd en met een open blik in het leven.

Zelfvertrouwen – De leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.
Verbondenheid – De leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Visie
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle leerlingen, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze hun maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt hierbij motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.

IMC Basis in de praktijk
Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.
Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.
Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); waar ligt je talent en wat past bij jou?

Samenwerking tussen IMC Basis en de basisschool
Aan elke basisschool wordt een coördinator gekoppeld. Deze IMC Basis coördinator zet het netwerk van gastdocenten op en bereidt met hen de lessen voor. De uitvoering van het onderwijs gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming tussen de docenten en directie van de basisschool en de IMC Basis coördinator. Tijdens de lessen en gedurende de rest van de week wordt verbinding gelegd tussen IMC Basis, de zaakvakken, taal & rekenen, de kerndoelen en thema’s zoals burgerschap en 21eeeuwse vaardigheden.
IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken worden bij het onderwijs.

Effect onderzoek
Om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere onderwijs is onderzoek van grote waarde.
Consultancybureau Strategy& (onderdeel van PWC), Sinzer (adviesbureau gespecialiseerd in impact meting), de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink) hebben zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar IMC Basis.
Uit de eerste metingen blijkt dat IMC Basis grote positieve effecten heeft op de leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende scholen, als ook op ouders, leerlingen, gastdocenten en omgeving. Tussen 2018 en 2022 vindt er door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam een groot effectonderzoek plaats, dat wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda.
Wilt u meer weten over IMC Basis, of heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan het programma als sponsor, begeleider, gastdocent of vrijwilliger?

Kijk dan op www.imcbasis.nl