Veiligheid

Veiligheid

Wij willen als school een veilig leerklimaat en willen incidenten zoveel mogelijk voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten en agressie. Daarom investeren wij in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook door ongepast gedrag op tijd te zien en gericht op te treden.

Op Aboe el-Chayr nemen wij incidenten (waaronder pesten) heel serieus. Dit begint met een preventieve aanpak. Zo wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan het creëren van een veilige leeromgeving, het ontwikkelen van een positieve groepsvorming en zijn er lessen die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Wanneer de school signalen ontvangt dat er gepest wordt, dan gaat de school op onderzoek uit om te achterhalen waarom het pesten plaatsvindt. Tijdig wordt de intern begeleider ingeschakeld wanneer het pesten aanhoudt om tot een oplossing te komen. Tevens coördineert de intern begeleider het anti-pestbeleid op school en is voor u en uw kind een (tweede) aanspreekpunt als het gaat om pesten.

Wij hebben als school een veiligheidsbeleid en beschikken over een pestprotocol. Wij gebruiken als school ook een instrument meting sociale veiligheid om de beleving van veiligheid en het welzijn van onze leerlingen te volgen.

  1. De sociale vaardigheid

  We vinden het erg belangrijk, onze leerlingen te ondersteunen bij het goed leren omgaan met anderen en op een nette manier opkomen voor zichzelf. We doen dat o.a. met de volgende programma’s :

  PBS Positive Behaviour Support

  Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

  Het Marietje Kessels Project

  De leerlingen uit groepen 7/8 doen op onze school jaarlijks mee aan het Marietje Kessels Project.

  Wij willen pesten preventief vermijden op school. En maken ons zorgen over het toenemende geweld in de samenleving. Daarom is er het Marietje Kessels Project. Het project biedt ondersteuning voor meer kwetsbare kinderen. Kinderen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen. De trainingen bereiden ook voor op de omgang met anderen op de middelbare school.

  Taakspel 

  Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

  Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

  1. Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

  Voor dit soort klachten is er op onze school een interne vertrouwenspersoon. Zij kan u helpen in moeilijke situaties. Zo kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon bij GGD West Brabant afdeling Jeugdgezondheidszorg, Postbus 3369, 4800 DJ Breda Tel: 076- 5282241 of naar de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs gehuisvest bij de Commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht.

  Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

  De vertrouwenscontactpersoon zal met u de klacht bespreken en u zo nodig begeleiden richting de klachtencommissie of de externe vertrouwenscontactpersoon. De uitgebreide klachtenregeling vindt u op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs

  Anti-Pest coördinator: mevrouw L. Houri

  Anti-Pest coördinator & Vertrouwenspersoon: mevrouw L. Houri en Rik van den Dries

   1. Privacy en gegevensbescherming

   Bij het voeren van de leerlingenadministratie en het samenstellen van leerlingendossiers worden de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Van ieder, dus ook van ouders die op school activiteiten begeleiden, wordt uitdrukkelijk verwacht, vertrouwelijk om te gaan met informatie over school en leerlingen, waarover zij zouden kunnen beschikken. Schoolbestuur SIPO en de school Hebben een uitgebreid document opgesteld m.b.t. uitvoering van de verordening.