Veiligheid

Wij willen als school een veilig leerklimaat. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten en agressie willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom investeren wij in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook door ongepast gedrag op tijd te zien en gericht op te treden.

Op Aboe el-Chayr nemen wij alle incidenten serieus. Dit begint met een preventieve aanpak. Zo besteden wij tijdens de lessen aandacht aan het creëren van een veilige leeromgeving en het ontwikkelen van positieve groepsvorming. Verder zijn er lessen die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Wanneer de school signalen ontvangt dat er gepest wordt, proberen we zo snel mogelijk te achterhalen waarom dit gebeurt. Bij aanhoudend pesten schakelen we tijdig de intern begeleider in om snel tot een oplossing te komen. Ook coördineert de intern begeleider het anti-pestbeleid op school en is deze voor u en uw kind een (tweede) aanspreekpunt waar het gaat om pesten.

Wij hebben als school een veiligheidsbeleid en beschikken over een pestprotocol. Wij gebruiken als school ook een instrument meting sociale veiligheid om de beleving van veiligheid en het welzijn van onze leerlingen te volgen.

De sociale vaardigheid

We vinden het erg belangrijk onze leerlingen te ondersteunen bij het goed leren omgaan met anderen en op een nette manier op te komen voor zichzelf. We doen dat o.a. met de volgende programma’s:

PBS Positive Behaviour Support

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Het Marietje Kessels Project

Soms maken we ons zorgen over het toenemende geweld in de samenleving. Pesten op school willen we voorkomen. Daarom is er het Marietje Kessels Project. Dit project ondersteunt kwetsbaardere kinderen. Zij leren hierbij voor zichzelf opkomen, zonder anderen daarbij te kwetsen. De trainingen bereiden hen ook voor op de omgang met anderen op de middelbare school.

Taakspel

Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Zo ontstaat er meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Onrustig en storend gedrag nemen daardoor af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Klachten

Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Voor bovengenoemde klachten is er op onze school een interne vertrouwenspersoon. Zij kan u ondersteunen bij moeilijke situaties en u eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon bij

GGD West Brabant
afdeling Jeugdgezondheidszorg,
Postbus 3369, 4800 DJ Breda
Tel: 076 – 5282241

of naar de
Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
gehuisvest bij de Commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht.
Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

De vertrouwenscontactpersoon zal met u de klacht bespreken en u zo nodig begeleiden richting de klachtencommissie of de externe vertrouwenscontactpersoon. De uitgebreide klachtenregeling vindt u op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs

Antipestcoördinator:
mevrouw L. Houri

Vertrouwenspersonen:
dhr. R. van den Dries en mevrouw W. Kesting

Privacy en gegevensbescherming

Bij het voeren van de leerlingenadministratie en samenstellen van leerlingendossiers volgen we de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van iedereen verwachten we vertrouwelijk om te gaan met informatie over school en leerlingen waarover zij (zouden kunnen) beschikken. Dit geldt ook voor ouders die op school activiteiten begeleiden. Schoolbestuur SIPO en de school hebben een uitgebreid document opgesteld m.b.t. de uitvoering van deze verordening.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina