Medezeggenschapsraad (MR)

Vergaderdata zijn op te vragen bij de MR.
De vergadertijd is van 17.00u-19.00u in de teamkamer van onze school.

Contactpersoon voor de ouders: mevr Coser en mevr Iskis
Overige MR leden: juf Mariam el Kanfoudi en juf Micheline Janssen
De MR is te bereiken via: mr@bsaboe.nl (voor alle communicatie)
Enkele gespreksthema’s van de MR dit jaar zijn:
• Jaarplan
• Lestijden
• Begroting
• Schoolgids
• Vakantie en vrijedagenplanning
• Formatie
• ARBO
• Communicatie met de ouders
Via de nieuwsbrief laten we voorafgaand aan een vergadering onze agendapunten weten.
Na de vergadering van de MR volgt er via de nieuwsbrief ook een kort verslagje.