Medezeggenschapsraad (MR)

De volgende punten kunnen gespreksthema’s van de MR dit jaar zijn:
• Jaarplan
• Lestijden
• Begroting
• Schoolgids
• Vakantie en vrijedagenplanning
• Formatie
• ARBO
• Communicatie met de ouders

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

Data MR-vergaderingen:

De vergadertijd is van 15:45 uur tot 17:30 uur in de multifunctionele ruimte (Aula) van onze school.

De MR is te bereiken via: mr@bsaboe.nl
Via de nieuwsbrief laten we voorafgaand aan een vergadering onze agendapunten weten.
Na de vergadering van de MR volgt er via de nieuwsbrief ook een kort verslagje.

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school en adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van de begroting en nog andere zaken. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid van ouders en personeel, op het schoolbeleid, wordt vergroot.

Ongeveer zes keer per jaar vindt er een vergadering van de medezeggenschapsraad plaats op school. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee personeelsgeleding: Farah Messari  en Fillie van Laarhoven en twee ouders (mevr. Raziye Cosar en mevr. Gladys Iskes).